LIKWIDATOR PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA WODNEGO "PBW" Sp. z o.o. w likwidacji w Sandomierzu
ul. Długosza 5, 27-600 Sandomierz
zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej
w Sandomierzu przy ul. Portowej 6 i 8.Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana (prawo wieczystego użytkowania), położona przy bocznej drodze odchodzącej od ul. Portowej (do działek istnieje również wjazd bezpośrednio od ul. Portowej) w obrębie Sandomierz Prawobrzeżny, gmina Sandomierz, powiat sandomierski. W skład nieruchomości gruntowej wchodzą dwie działki (tworzące jedną całość) niezabudowane o nr ewid. 1385/5 i 1385/7 o łącznej pow. gruntu 5 027 m2, Dla tej nieruchomości, Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1S/00056026/8.


1. Oferent powinien złożyć ofertę na piśmie, sporządzoną w języku polskim, na adres:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW" Sp. z o.o. w likwidacji w Sandomierzu, ul. Długosza 5, 27-600 Sandomierz.

2. W treści oferty należy podać, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:

 1. dane Oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych, nazwę lub firmę i adres siedziby jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna,
 2. określenie przedmiotu oferty
 3. oświadczenie Oferenta o gotowości do przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.
 4. podanie w walucie polskiej oferowanej ceny netto zakupu nieruchomości,
 5. oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń.
 6. zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne, podatki i koszty (opłaty) sądowe, koszty postępowania wieczystoksięgowego, oraz koszty taksy notarialnej od ewentualnych oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, a w przypadku cudzoziemca, także koszty pracy tłumacza przysięgłego.
 7. aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku Oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi), albo kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w zakresie stron zawierających dane identyfikacyjne z fotografią, numer dokumentu, wystawcę dokumentu i podpis (w przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi),
 8. w przypadku Oferentów składających oferty przez pełnomocników - pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego,
 9. oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione.

3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedający nie jest związany treścią zaproszenia i może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty albo odwołać niniejsze zaproszenie w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

4. W przypadku wyboru oferty danego Oferenta jest on zobowiązany:

 1. przy zawarciu warunkowej lub przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego - do wpłaty na rachunek Sprzedającego zadatku w wysokości nie mniejszej jak 10 % zaoferowanej ceny w dniu zawarcia umowy warunkowej lub przedwstępnej, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym sprzedającego.
 2. przy zawarciu umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nabywca zobowiązany jest do wpłaty pozostałej części ceny do depozytu notarialnego albo na rachunek powierniczy notariusza na co najmniej 5 dni przed przystąpieniem do zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem, że zostanie ona uwolniona z depozytu lub przekazana na rzecz Sprzedającego w dniu zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego.

5. Likwidator zastrzega sobie prawo zbierania ofert zakupu nieruchomości z zastrzeżeniem , że sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki nastąpi przy spełnieniu przesłanek art. 282 ksh.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr. tel. 602 680 754

"PBW" Sandomierz Sp. z o.o.